Search

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Wrocławski, Wrocław, dnia 10 stycznia 2019 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z dnia 10.01.2019 roku

     W dniu 10 stycznia w Sali Dziekańskiej w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Posiedzenie rozpoczęła dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, która powitała wszystkich obecnych, a następnie zaproponowała na przewodniczącego zebrania dr. hab. Rafała Latajkę, profesora PWr, członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W jawnym głosowaniu obecni jednomyślnie poparli tę kandydaturę, podobnie jak wybór mgr Moniki Wawrzewskiej na protokolanta spotkania.
     Prof. Rafał Latajka przedstawił proponowany porządek obrad, który zebrani jednomyślnie zaakceptowali. Znalazły się w nim część sprawozdawcza, część wyborcza, a także część naukowa.
    Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Oddziału w latach 2016-2018 przedstawiła przewodnicząca Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTChem, dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska. Następnie dr inż. Alicja Kluczyk w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie, w którym działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W trakcie dyskusji podkreślono rolę wsparcia finansowego ze strony dziekanów odpowiednich wydziałów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz sponsorów w organizacji przedsięwzięć Oddziału, który nie otrzymywał żadnych środków na działalność z Zarządu Głównego Towarzystwa. Prof. Latajka poinformował zebranych o planach nowo wybranego Zarządu Głównego, w tym o kwestiach finansowania oddziałów, zasugerował także nawiązanie kontaktów z firmami, które sponsorowały 60. Zjazd Naukowy PTChem we Wrocławiu. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W jawnym głosowaniu wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.
    

     Część wyborcza rozpoczęła się od wyboru komisji skrutacyjnej. Jej członkami w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrani zostali: dr inż. Jarosław Popłoński, mgr inż. Magdalena Rychlicka oraz dr inż. Sandra Sordon (wszyscy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Następnie przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2019-2021. Prof. Czesław Wawrzeńczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaproponował kandydaturę dr hab. inż. Elżbiety Wojaczyńskiej. Innych osób nie zgłoszono. W tajnym głosowaniu zebrani jednomyślnie poparli tę kandydaturę (31 głosów TAK, 0 NIE, 0 wstrzymujących się). W dalszej kolejności zgłaszano kandydatury na członków Zarządu Oddziału. Zgłoszeni zostali:

- mgr inż. Monika Wawrzewska (PWr)
- dr hab. Kazimierz Orzechowski , prof. UWr (UWr)
- dr hab. inż. Tomasz Olszewski (PWr)
- dr hab. inż. Anna Gliszczyńska (UPWr)
- dr hab. Lucjan Jerzykiewicz (UWr)
- dr hab. inż. Piotr Jamróz (PWr)
- mgr Dorota Kędzierska (UWr/nauczyciel)
- dr inż. Anna Leśniewicz (PWr)

    Zebrani przyjęli propozycje przewodniczącego zebrania i w sposób jawny jednogłośnie zaakceptowali wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Zarządu Oddziału.
    Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- dr Jan Starosta (emerytowany pracownik PWr)
- prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski (PWr)
- dr inż. Alicja Kluczyk (UWr)

    W jawnym głosowaniu obecni na Sali poparli jednomyślnie wszystkie zgłoszone osoby. Na tym zakończyła się wyborcza część zebrania.
Prof. Rafał Latajka przedstawił krótko sylwetkę dr. hab. Jacka Wojaczyńskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który następnie wygłosił wykład zatytułowany „Tablica Mendelejewa – ikona współczesnej chemii”, inaugurując tym samym obchody Roku Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych w Oddziale Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Po krótkiej dyskusji przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i zakończył zebranie.

Protokołowała mgr Monika Wawrzewska