Search

Program Seminarium Zespołów Chemii Fizycznej

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 14, Wrocław
poniedziałki, sala 145, godz. 14.00-15.30

1. 07-10-2019 prof. Aleksander Koll (UWr)
Specyfika wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych

2. 14-10-2019 mgr inż. Anna Drzewicz (WAT)
Wpływ struktury na skrętność helisy ciekłokrystalicznej fazy smektycznej SmCA*

3. 21-10-2019 prof. Wojciech Zając i dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka (IFJ – Kraków)
Kwas litocholowy. Kryształ molekularny, związek szkłotwórczy i żelotwórczy

4. 28-10-2019 Prof. Damian Płażuk (UŁ – Wydział Chemii)
Nowe acetylenkowe kompleksy złota(I) - związki o niezwykłych właściwościach

5. 04-11-2019 dr Joanna Olesiak-Bańska (PWr)
Spektroskopia i mikroskopia wielofotonowa - zastosowania w chemii medycznej

6. 18-11-2019 dr hab. Prof. Paweł Perkowski (WAT)
Spektroskopia dielektryczna ciekłych kryształów

7. 25-11-2019 dr hab. Aneta Jezierska i dr hab. Jarosław Panek
Symetryczne i asymetryczne "gąbki protonowe" w świetle badań metodą dynamiki molekularnej.

8. 02-12-2019 dr inż. Alina Adamów (PWr)
Laser światła białego w hybrydach mezogen – polimer na bazie związków organicznych

9. 09-12-2019 mgr inż. Marcin Piwowarczyk (IFJ – UWr)
Polimorfizm alkanianów 4-(4’-heptyloksy)azobenzenu

10. 16-12-2019 Magdalena Węglińska (UWr)
Metody spektroskopii oscylacyjnej w analizie ziół

11. 07-01-2020 Karol Kułacz (UWr)
Interkalaty nontronitu

12. 13-01-2020
a/ Katarzyna Małycha (UWr), Micele odwrócone w polu elektrycznym.
b/ Michał Pocheć (UWr), Fazy rotacyjne w alkoholach alifatycznych.

13. 20-01-2020 Martyna Wojciechowska (UWr)
Właściwości ferroelektryczne pochodnych pirolidoniowych

14. 27-01-2020 Klaudia Mencel (UWr)
Wielofunkcyjne materiały hybrydowe na bazie kationu formamidyniowego i acetamidyniowego.

15. 03-02-2020 dr Magdalena Rok (UWr)
Wpływ podstawienia kationu Fe(III)/Co(III) na przemiany fazowe w polimerach koordynacyjnych.

h.