Search

Program Seminarium Zespołów Chemii Fizycznej

Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 14, Wrocław

poniedziałki, sala 145, godz. 14.00-15.30

1.           07-10-2019   prof. Aleksander Koll (UWr)

              Specyfika wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych

2.           14-10-2019   mgr inż. Anna Drzewicz (WAT)

              Wpływ struktury na skrętność helisy ciekłokrystalicznej fazy smektycznej SmCA*

3.           21-10-2019   prof. Wojciech Zając i dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka (IFJ – Kraków)

              Kwas litocholowy. Kryształ molekularny, związek szkłotwórczy i żelotwórczy

4.           28-10-2019   Prof. Damian Płażuk (UŁ – Wydział Chemii)

              Nowe acetylenkowe kompleksy złota(I) - związki o niezwykłych właściwościach

5.           04-11-2019   dr Joanna Olesiak-Bańska (PWr)

              Spektroskopia i mikroskopia wielofotonowa - zastosowania w chemii medycznej

6.           18-11-2019   dr hab. Prof. Paweł Perkowski (WAT)

              Spektroskopia dielektryczna ciekłych kryształów

7.           25-11-2019   dr hab. Aneta Jezierska i dr hab. Jarosław Panek

              Symetryczne i asymetryczne "gąbki protonowe" w świetle badań metodą dynamiki molekularnej.

8.           02-12-2019   dr inż. Alina Adamów (PWr)

              Laser światła białego w hybrydach mezogen – polimer na bazie związków organicznych

9.           09-12-2019   mgr inż. Marcin Piwowarczyk (IFJ – UWr)

              Polimorfizm alkanianów 4-(4’-heptyloksy)azobenzenu

10.         16-12-2019   Magdalena Węglińska (UWr)

              Metody spektroskopii oscylacyjnej w analizie ziół

11.         07-01-2020   Karol Kułacz (UWr)

              Interkalaty nontronitu

12.         13-01-2020  

a/ Katarzyna Małycha (UWr), Micele odwrócone w polu elektrycznym.

b/ Michał Pocheć (UWr), Fazy rotacyjne w alkoholach alifatycznych.

13.         20-01-2020   Martyna Wojciechowska (UWr)

              Właściwości ferroelektryczne pochodnych pirolidoniowych

14.         27-01-2020   Klaudia Mencel (UWr)

              Wielofunkcyjne materiały hybrydowe na bazie kationu formamidyniowego i acetamidyniowego.

15.         03-02-2020   dr Magdalena Rok (UWr)

              Wpływ podstawienia kationu Fe(III)/Co(III) na przemiany fazowe w polimerach koordynacyjnych.