Search

Program seminarium z Chemii Fizycznej

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 14

2016/17 - semestr zimowy

Poniedziałki, godz. 15.00, sala 145

3 października 2016

mgr Martyna Wojciechowska (Wydział Chemii UWr), Kobaltowe(II) hybrydy organiczno-nieorganiczne z kationem pirolidyniowym.

mgr Marcin Moskwa (Wydział Chemii UWr), Struktura i właściwości fizykochemiczne hybrydy organiczno-nieorganicznej na bazie kationu alliloamoniowego.

10 października 2016 – prof. Grażyna Bator (Wydział Chemii UWr), Odpowiedź dielektryczna kompleksów molekularnych z wiązaniem wodorowym.

17 października 2016 – dr Andrzej Burakowski (Wydział Chemii UWr), Akustyczne metody w badaniu hydratacji - przegląd.

24 października 2016 mgr A. Kwocz,  prof. Aleksander Filarowski (Wydział Chemii UWr), Badania efektów dynamicznych w nitrowej pochodnej o-hydroxy-acetofenonu.

7 listopada 2016 – dr hab. Katarzyna Matczyszyn (Politechnika Wrocławska), Nanobiofotonika – DNA, nanocząstki i fotochromy.

14 listopada 2016 – prof. Zbigniew Czapla (Inst. Matematyki i Fizyki Politechniki Opolskiej), Przemiany fazowe, właściwości ferroelastyczne, możliwe właściwości ferroelektryczne i antyferroelektryczne w kryształach [N(C2H5)4·N(CH3)4]MX4.

21 listopada 2016 – dr Katarzyna Cieślik-Boczula (Wydział Chemii UWr), Struktura poli-L-lizyny – badania spektroskopowe oraz TEM.

28 listopada 2016

 Mgr Kamil Wójcik (Wydział Chemii UWr), Nowa metoda syntezy nanostruktur srebra w matrycy polipiroloweji zastosowanie jako platforma SERS.

mgr Skorupski Kamil (Instytut Fizyki Doświadczalnej U.Wr) Elektrochemiczny mikroskop skaningowy – działanie i zastosowania.
 

5 grudnia 2016 – dr Adrian Drzazga (TRIONet) Zjawisko polaryzacji elektrodowej w spektroskopii impedancyjnej – podstawy, metody analizy i redukcji wpływu impedancji elektrodowej na wyniki badań materiałów w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Po prezentacji – 10 minut slajdów na temat sprzętu pomiarowego firmy Keithley dedykowanego do badań w dziedzinie elektrochemii + prezentacja wybranego modelu SMU).

12 grudnia 2016 – mgr M. Kuć (Wydział Chemii UWr), Metoda EPR w badaniach struktury błon biologicznych.

19 grudnia 2016 – mgr Martyna Horochowska (Wydział Chemii UWr), Perturbacje składników błony komórkowej wywołane obecnością sewofluranu (1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-(fluorometoksy)propanu).

9 stycznia 2017 – dr Konstanty Rutkowski (Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja), Kriospektroskopia - Życie na księżycu.

16 stycznia 2017 – dr Igor Mucha (Uniwersytet Medyczny - Wrocław), Badania termiczne środków leczniczych.

23 stycznia 2017

mgr Tomasz Czaja (Wydział Chemii UWr), Analiza jogurtów metodami spektroskopii IR.

mgr Klaudia Mencel (Wydział Chemii UWr), Właściwości termiczne oraz spektroskopia IR prostych soli diizopropyloamoniowych.

30 stycznia 2017 – dr Przemysław Szklarz (Wydział Chemii UWr), Studencka pracownia Chemii Fizycznej. Tradycja, stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Zbigniew Galewski