Search

XIKonkurs MCE 2018 wwwPTChem

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
SEKCJI DYDAKTYCZNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
SEKCJI DYDAKTYCZNEJ WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

– PODSUMOWANIE –

W dniu 15 września 2016 roku w Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zebranych powitała przewodnicząca SD PTCh Krystyna Gans, która następnie złożyła sprawozdanie z działalności Sekcji w upływającej kadencji.

Przewodnicząca Zebrania, dr Krystyna Chmieleńska, przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Sekcji, którego zebrani jednogłośnie udzielili.

Komisja wyborcza przeprowadziła wybory na przewodniczącego Sekcji, a następnie na członków Zarządu. Przewodniczącą Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh ponownie wybraną została Krystyna Gans. Członkami Zarządu wybrani zostali:

  1. dr inż. Iwona Rutkowska – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,
  2. mgr inż. Ilona Kocel – Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie,
  3. mgr Stanisława Dudek – Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu,
  4. mgr Dorota Czarnecka – Gimnazjum w Bogatyni.

Podczas zebrania wygłoszono dwa referaty:

  1. „Zmiany w oświacie”
    mgr inż. Krystyna Piosik, Gimnazjum w Sułowie
  2. „Współczesny kandydat na studia – strategia rozwoju procesu dydaktycznego na uczelni wyższej”
    dr inż. Iwona Rutkowska, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Zwieńczeniem Zebrania była dyskusja nad zmianami w nauczaniu, podczas której podnoszono konieczność podejmowania zadań oraz propozycji zmian do realizacji w przyszłości w związku
z wdrażaną właśnie reformą oświaty.

 

========================================================================================================

Historia sekcji dydaktycznej PTCh Wrocław

1.                   1975 r.           Powołanie Sekcji Dydaktycznej PTCh – prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska

2.                1975 r.           Utworzenie Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu – prezes prof. Maria Wrońska, sekretarz dr Maria Cyfert, z-ca       prezesa dr Natalia Wanda Skinder

3.                   1979 r.           I Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Budowa materii” – dr Natalia Wanda Skinder

4.                   1981 r.           II Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Energetyka reakcji chemicznych” – dr Natalia Wanda Skinder

5.                   1983 r.           III Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Energetyka
i kataliza” – dr Natalia Wanda Skinder

6.                   1985 r.           IV Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Procesy redoks” – dr Natalia Wanda Skinder

7.                   1987 r.           V Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Ochrona środowiska w nauczaniu chemii” – dr Natalia Wanda Skinder

8.                   1988 r.           Sympozjum Dydaktyków Europejskiej Federacji Towarzystw Chemicznych
w Jabłonnie – dr Natalia Wanda Skinder

9.                   1989 r.           VI Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Chemia
w życiu codziennymi” – dr Natalia Wanda Skinder

10.               1990 r.           Ustanowienie medalu imienia Jana Harabaszewskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie dydaktyki chemii lub za prace organizacyjne mające szczególne znaczenie dla edukacji chemicznej na wniosek dr Natalii Wandy Skinder

11.               1998 r.          

a.       15.09. – 16.09.1998 r. Zjazd PTCh we Wrocławiu:

Wykłady:

1)   „Aktualny stan reformy edukacji narodowej w Polsce”, prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM Poznań);

2)   „O absolutnej konieczności restrukturyzacji szkolnictwa, zwłaszcza wyższego
i nauki”, prof. dr hab. inż. Mirosław Soroka (PWr);

3)   „Optuję za dydaktyką alternatywną po reformie edukacji narodowej”, dr Natalia Wanda Skinder (SD PTCh Wrocław);

b.      konkurs i wystawa gazetek młodzieży licealnej z okazji 100-lecia odkrycia polonu
i radu;

c.       bal dydaktyków polskich.

12.               1999 r.

a.       Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie I” i „Problemy w chemii organicznej” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (WCDN Wrocław)

b.      Założenie 2 ścieżek edukacyjnych – dr Natalia Wanda Skinder:

·      prośrodowiskowa: Wrocław – Krzyki,

·      prozdrowotna: Wrocław – Śródmieście

c.       I Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Zagadnienia świadomości ekologicznej w naukach Jana Pawła II i przesłanki dla szkoły”, prof. dr hab. Teresa Grabińska, prof. dr hab. Mirosław Zabierowski (PWr),

2)   „Chemia jako przedmiot ogólnokształcący w edukacji u progu XXI wieku”,
dr Natalia Wanda Skinder (PTCh Wrocław),

3)   „Jeżdżę więc truję – ekologiczne aspekty motoryzacji w kształceniu”,
mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław),

4)   „Pilna potrzeba zmiany kultury oceniania u progu XXI wieku”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław),

5)   „Walory Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na ścieżkach przyrodniczych”,
mgr inż. Ewald Ranoszek (DZPK Wrocław).

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

13.               2000 r.

a.       Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie II” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław),

b.      II Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ochrona różnorodności biologicznej najpilniejszym zadaniem biologii XXI wieku”, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (UWr),

2)   „Blaski i cienie ery genomu”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław),

3)   „Wpływ prozdrowotnego nauczania chemii na samokształtowanie postawy prośrodowiskowej uczniów”, dr Natalia Wanda Skinder (PTCh Wrocław),

4)   „Walory przyrodniczo – krajoznawcze Doliny Baryczy. Szanse rozwoju turystyki”, mgr inż. Cezary Sierpiński (Nadleśnictwo Milicz)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

14.               2001 r.

a.       Międzyszkolne Sesje Naukowe:

1)   „Barwa i barwniki”, 9.03.2001 r., XI LO Wrocław, mgr Ewa Gojdź-Czupry,
mgr Krystyna Gans, mgr Małgorzata Rogowska

2)   „Metale ciężkie wokół nas”, 5.05.2001 r., X LO Wrocław, mgr Małgorzata Rogowska, mgr Ewa Gojdź-Czupry, mgr Krystyna Gans

3)   „Czysta energia – czysta woda”, 20.04.2001 r., statek Goplana we Wrocławiu,
mgr Krystyna Gans, mgr Krystyna Piosik, mgr Ewa Gojdź-Czupry

b.      Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie III” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław)

c.       I Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 16.02.2001 r.,
dr Natalia Wanda Skinder

Wykłady:

1)   „Anihilacja jako alternatywne źródło energii”, prof. dr hab. Henryk Chojnacki

2)   „Awans zawodowy nauczyciela w świetle prawa oświatowego”, mgr Wiesława Ludwiczyńska (Kuratorium Dolnośląskie)

d.      II Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 28.03.2001 r.,
dr Lucyna Kania (DODN Wrocław)

Wykłady:

1)   „Fitoterapia wczoraj i dziś”, prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr)

2)   „Metody aktywizujące w pedagogice grup”, dr Natalia Wanda Skinder (PWr)

e.      III Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 28.04.2001 r.,
mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Aerozole w powietrzu”, prof. dr hab. Zwoździak (PWr)

2)   „Ewaluacja zajęć dydaktycznych i potrzeb nauczania”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław)

3)   Sesja plakatowa „Metale ciężkie”

f.        III Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Przyrodoznawcze i humanistyczne przesłanki filozofii ekologicznej”, prof. dr hab. Krzysztof Łastowski (UAM Poznań)

2)   „Chemia ekologiczna – jeszcze nauka czy już kolekcjonerstwo?”, prof. dr hab. Paweł Kafarski (PWr)

3)   „Znaczenie lokalnych działań edukacyjnych w dobie globalizacji”, dr Lucyna Kania (DODN)

4)   „Rolnictwo ekologiczne a bioróżnorodność”, lek. weterynarii Janusz Jędrzejczak (EKOLAND Wrocław)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

15.               2002 r.           Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału PTCH – mgr Krystyna Gans

a.       IV Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Zmiany w środowisku przyrodniczym Śląska od XV do początku XX wieku”, prof. dr hab. Rościsław Żerelik (UWr)

2)   „Rolnictwo ekologiczne a ochrona różnorodności biologicznej”, dr inż. Roman Śniady (AR Wrocław)

3)   „Paliwa rzepakowe szansą polskiego rolnictwa”, mgr inż. Mariusz Olejnik (KZPRz Warszawa)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      Konwersatorium dla nauczycieli „Wpływ ekotoksyn na zdrowie”, Jelenia Góra,
dr Natalia Wanda Skinder

Wykłady:

1)   „Struktura chemiczna i pochodzenie ekotoksyn”

2)   „Metody ograniczenia szkodliwego wpływu ekotoksyn na zdrowie ludzkie”

3)   „Stężenia ekotoksyn na Dolnym Śląsku”

16.               2003 r.

a.       Konwersatorium PTCh „Chemia i zdrowie”, 24.05.2003 r., mgr Wiesława Ludwiczyńska

Wykłady:

1)   „Pochodne tlenu i azotu jako mediatory sygnalizacji wewnątrz
i zewnątrzkomórkowej”, dr Anna Marcinkowska (AM Wrocław)

2)   „Powierzchniowy rezonans plazmowy (SPR) i jego potencjalne zastosowanie
w diagnostyce medycznej”, dr Bożena Krotkiewska (AM Wrocław)

b.      V Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Człowiek w świetle kosmologii”, prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (UAM Poznań)

2)   „Przyroda jako przedmiotowy czynnik wychowania”, prof. Krystyna Chałas (KUL Lublin)

3)   „Rośliny jako naturalne bioreaktory do produkcji białek o znaczeniu biomedycznym”, doc. Marek Figlerowicz (PAN Poznań)

4)   „Regionalizm w świetle Unii Europejskiej”, mgr Jadwiga Miłkowska (UM Milicz)

5)   „Jestem Europejką”, mgr Bettina Harnischfeger (Pracze)

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

17.               2004 r.

a.       XLVII Zjazd PTCh we Wrocławiu; obrady Sekcji Dydaktyki: 15 – 16.09.2004 r. Odznaczenie Medalem im. Jana Harabaszewskiego mgr Ewy Czupry, nauczyciela chemii w XI LO we Wrocławiu

Wykłady:

1)   „Ocena podręczników szkolnych prowadzona przez komisję Polskiej Akademii Umiejętności”, prof. dr hab. Zofia Stasicka (UJ Kraków)

2)   „Standardy egzaminacyjne”, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski (PAN Warszawa)

3)   „Potrzeby szkolnictwa a działalność Zakładu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu”, prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM Poznań)

4)   „Matura 2005 – standardy wymagań”, dr Zofia Kluz (UJ Kraków)

5)   „Doping w sporcie”, prof. dr hab. Marek Mędraś (AWF Wrocław)

6)   „Suplementy żywnościowe (odżywki) w sporcie”, dr Małgorzata Słowińska-Lisowska (AWF Wrocław)

7)   „Rola multimediów w stymulowaniu myślenia twórczego na lekcjach chemii”, prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

8)   „Materia, cząsteczki, reakcje”, prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

9)   Ogólnopolska sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli

b.      50-ta Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

c.       Konkurs na gazetkę „Rok 2003 – rokiem Justusa von Liebiga czy rokiem chemii?” –
dr Natalia Wanda Skinder, dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

d.      VI Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Energia a środowisko” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ewolucja kosmosu i ewolucja prawd chemicznych”, prof. dr hab. Adam Jezierski (UWr)

2)   „Zasoby intelektualne i przyrodnicze szansą przyspieszonego rozwoju gospodarczego Polski”, prof. dr hab. Ryszard Kozłowski (Politechnika Krakowska)

3)   „Pojęcie energii w nauczaniu chemii i fizyki”, prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski (UWr)

4)   „Środki pomocowe w Unii Europejskiej na rzecz ekologii i ochrony środowiska”, mgr Zenon Tagowski (Urząd Marszałkowski Wrocław)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

18.               2005 r.

a.       VII Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Ekohumanizm a środowisko” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja Cywilizacji Życia i Miłości”, Lesław Michnowski (PAN Warszawa)

2)   „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż ich się śniło waszym filozofom – rzecz
o teoekologii”, Roman Rogowski (PWT Wrocław)

3)   „Żywność genetycznie modyfikowana”, Roman Śniady (DODR Wrocław)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      I i II Konferencja metodyczna dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego „Spotkanie z ciekawą chemią”, prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

19.               2006 r.

a.       VIII Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Chemia życia codziennego” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Z etyką na co dzień”, ks. prof. dr hab. Roman Rogowski (PWT Wrocław)

2)   „Od olejków do perfum czyli terapia zapachem”, prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr Wrocław)

3)   „Niezwykłe białka, które decydują o postrzeganiu zapachów”, dr hab. inż. Piotr Dobryszycki (PWr Wrocław)

4)   „Zrozumieć eksperyment chemiczny – zrozumieć życie” – prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      I Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           pokaz badań hydrologicznych na podstawie elementów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

20.               2007 r.

a.       IX Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Ekoenergetyka – dziś i jutro, tendencje rozwoju” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Jak budzić ekologiczne sumienie” – mgr Magdalena Bajer (Rada Etyki Mediów Warszawa)

2)   „Czy promieniowanie jonizujące jest zawsze szkodliwe dla zdrowia?” – prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy)

3)   „Regionalne bezpieczeństwo energetyczne” – dr Andrzej Vogt (UWr)

4)   „Wykorzystanie energii słonecznej” – prof. dr hab. Florian Pruchnik (UWr)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      II Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów w pracowni komputerowej „Gry dydaktyczne z chemii”

21.               2008 r.           Ustanowienie przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego Medalu im. Zofii Matysikowej dla nauczyciela chemii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na wniosek prof. dr hab. Hanny Gulińskiej

a.       X Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” – „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na Politechnice Wrocławskiej” – prof. dr hab. Władysław Walkowiak (PWr)

2)   „Udział młodzieży w badaniach środowiska”, Agata Kozołup (XIV LO Wrocław)

3)   „Nowoczesne rozwiązania odpadów elektronicznych” – prof. dr hab. Włodzimierz Szczepaniak (PWr)

4)   „Biogaz – odnawialne źródła energii” – dr inż. Józef Cebula (PWr, PKE OD)

5)   „Stan środowiska w województwie dolnośląskim” – dr inż. Roman Śniady (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław)

6)   „Szanse rozwoju turystyki w Dolinie Baryczy” – mgr inż. Cezary Sierpiński (Stowarzyszenie Powiatów, Nadleśnictwo Milicz)

7)   „Dolina Baryczy – zagrożenia przyrodnicze i postulaty ochronne” – mgr Cezary Tajer (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Wrocław)

8)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      Konferencja naukowa „20 lat projektu Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej – podsumowanie” – dr inż. Tomasz Chemielewski, mgr Krystyna Gans

c.       I Wrocławski Konkurs Chemiczny „Chemik – Gimnazjalista” dla młodzieży gimnazjalnej Dolnego Śląska – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans,
mgr Jolanta Baldy

Wykłady:

1)   „Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” – prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

2)   „Koncepcje zmian podstawy programowej” – prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski i dr Krystyna Chmieleńska (UWr)

3)   zwiedzanie zakładów naukowych PWr i Muzeum Politechniki Wrocławskiej

4)   Pokaz eksperymentów chemicznych – koło naukowe ALLIN pod kierunkiem prof. Jadwigi Sołoducho (PWr)

d.      III Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów: „Pokaz badań hydrologicznych w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

·           Wystawa szkolnych projektów badawczych

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr inż. Krystyny Piosik nauczyciela chemii w Gimnazjum w Sułowie.

22.               2009 r.

a.       II Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Między chemią a muzyką” – prof. dr hab. Piotr Drożdżewski (PWr)

2)   „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego” – mgr Maria Gosławska (WSiP)

b.      IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów: „Pokaz badań atmosfery i hydrosfery na podstawie elementów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE”

c.       Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Ilony Kocel nauczyciela chemii w I LO w Krotoszynie

23.               2010 r.

a.       III Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Co to jest nanofotonika? – prof. dr hab. Marek Samoć (PWr)

2)   „Czy metabolomika to diagnostyka medyczna przyszłości? – dr Piotr Młynarz (PWr)

3)   Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Eksperyment podstawą sukcesu każdego chemika” – prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań); pokaz eksperymentów „Chemia wokół nas” – dr Krystian Eitner (UAM Poznań)

b.      V Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli: „Jak zainteresować uczniów eksperymentem? –
mgr inż. Krystyna Piosik

c.       Podsumowanie projektu Młody Chemik Eksperymentuje – konferencja metodyczna dla nauczycieli „Eksperyment chemiczny podstawą sukcesu czyli chemia nie z tej ziemi” – prof. dr hab. Hanna Gulińska, Mateusz Stocki (UAM Poznań)

·           Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

d.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Bogusławy Jaz, nauczyciela chemii w Gimnazjum Nr 29 we Wrocławiu

24.               2011 r.

a.       IV Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „O bąbelkach i nie tylko w wodach butelkowanych” – prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (PWr)

2)   „Sztuczne bioczujniki a naturalne zmysły” – prof. dr hab. Piotr Dobryszycki (PWr)

b.      VI Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/ Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego; część matematyczno-przyrodnicza, przykłady z chemii na podstawie WSiP – mgr Maria Gosławska WSiP

·           Warsztaty dla uczniów:

o    „Rok 2011 – rokiem chemii”

o    „Współczesne wykorzystanie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie”

c.       I Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Krakowie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

Uczennica VII LO we Wrocławiu Maja Starostecka otrzymała I nagrodę za komunikat pt. „ W płomieniu czy prądem, czyli jak oznaczać sód i potas we krwi”.

d.      Konferencja naukowa „Młodzi Chemicy na Politechnice Wrocławskiej” w ramach obchodów Roku Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie – dr inż. Tomasz Chmielewski,
mgr Krystyna Gans; Muzeum Architektury we Wrocławiu

·           Wykład: „Na pograniczu biologii i chemii, czyli historyjki z morałem?” – prof. dr hab. Paweł Kafarski (PWr)

·           sesja posterowa uczniów i studentów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Zenona Mielczarka, nauczyciela chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu.

25.               2012 r.

a.       V Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Nanochemia – nauka przyszłości” – dr Piotr Młynarz (PWr)

2)   „Maria Skłodowska-Curie na tle epoki” – prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka (PWr)

b.      VII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Trening przed egzaminem gimnazjalnym z chemii na podstawie materiałów WSiP

·           Warsztaty dla uczniów „Elektroniczne zeszyty ćwiczeń z chemii na podstawie WSiP

c.       II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Lublinie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

Uczeń III LO we Wrocławiu Dawid Lewko otrzymał I nagrodę za komunikat pt. „Falowa natura światła jako przyczyna powstawania prążków interferencyjnych wykorzystywana w analizie chemicznej”.

d.      Konferencja naukowa „25 lat projektu Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

1)   Wykład: „Fakty i mity o botoksie” – prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr)

2)   „Podsumowanie 25 lat zajęć laboratoryjnych z chemii na PWr” – mgr Krystyna Gans

3)   Uroczyste zasadzenie pamiątkowego drzewa na dziedzińcu Politechniki – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

4)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Stanisławy Dudek, nauczyciela chemii w Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu.

26.               2013 r.

a.       VI Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Chemia biologiczna” – dr Andrzej Drąg (PWr)

2)   „Wróżenie ze śliny, moczu, krwi – nowoczesna diagnostyka chemiczna – metabolomika” – dr hab. Piotr Młynarz (PWr)

3)   „Trening przed egzaminem gimnazjalnym: praca na platformie WSiPNet” –
mgr inż. Krystyna Piosik

b.      VIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Praca na platformie WSiPNet”

·           Warsztaty dla uczniów „Eksperyment w dużej i małej skali”

c.       III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików we Wrocławiu – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

d.      26 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” – podsumowanie – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykład:

1)   „Dzieje i formy tablicy Mendelejewa” – dr Jacek Wojaczyński (UWr)

2)   Uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia „25 lat projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej

3)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dr Ludmiły Szterenberg, nauczyciela chemii w XIV LO we Wrocławiu.

27.               2014 r.

a.       XI Sympozjum Naukowe w Sułowie k/Milicza – „Postawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Chemik, fizyk, lekarz - trzy bratanki” – prof. Kazimierz Orzechowski (UWr)

2)   „Białka – spojrzenie z perspektywy lat” – prof. Piotr Dobryszycki (PWr)

3)   „Biologizacja fundamentem nowoczesnego rolnictwa” – mgr inż. Stanisław Kolbusz, Stowarzyszenie EKOSYSTEM Dziedzictwo Natury

4)   „Biologiczne metody rekultywacji wód powierzchniowych” – mgr inż. Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowiska Sp. z o.o.

5)   „Stawy Milickie – Kraina Niezwykłości” – Krystyna Mielnik, Milicz

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      VII Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” na PWr – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „O powstawaniu minerałów” – prof. Antoni Muszer (UWr)

2)   „Na pograniczu chemii i biologii – fakty i mity” – prof. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

3)   „Identyfikacja tworzyw sztucznych” – dr inż. Andrzej Puszyński (PWr)

4)   „Płaszczyzny współpracy między uczelnią a szkołami gimnazjalnymi” – mgr inż. Krystyna Piosik, Gimnazjum w Sułowie

c.       IX Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli – „Praca na platformie WSiP” – mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla uczniów ze szkół powiatu milickiego – zadania laboratoryjne” – prof. dr hab. Leszek Rycerz (PWr), dr Krystyna Chmieleńska (UWr)

d.      27 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” – podsumowanie – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Granice chemii, czyli o zajęciach chemika” – prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

2)   „Miejsce i osiągnięcia naukowe Politechniki Wrocławskiej” – prof. Jerzy Walendziewski (PWr)

3)   „Jak osiągnąć sukces” – mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      IV Ogólnopolskie „Forum Młodych Chemików” w Warszawie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

f.        Konferencja Naukowa w Sułowie – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „O powstawaniu minerałów” – dr inż. Magdalena Duchnowska (Instytut Górnictwa PWr)

2)   „Miedź w Chile” – dr inż. Tomasz Chmielewski (PWr)

3)   „Młody Chemik Eksperymentuje na PWr – efekty i korzyści dla uczestników” –
mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   „Nad stawami w Grabownicy i Stawnie” – dr Włodzimierz Ranoszek (ZPK Wrocław)

g.       Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Doroty Czarneckiej, nauczyciela chemii w Gimnazjum w Bogatyni.

28.               2015 r.

a.       VIII Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski , mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Prawo powszechnego ciążenia” – doc. dr Krzysztof Rohleder (PWr)

2)    „Chemia w kosmetykach – czy jest groźna?” – dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, dr Jacek Wojaczyński, Akademia Młodych Odkrywców PWr

3)   „Czy nami rządzi chemia?” – prof. dr hab. Roman Gancarz (PWr)

b.      X Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           warsztaty dla nauczycieli – „Postaw na słońce” – Anna Tyczyńska (Gimnazjum
w Sułowie)

·           warsztaty dla uczniów – „Chemia w kosmetykach” – dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, dr Jacek Wojaczyński, Akademia Młodych Odkrywców PWr

·           wystawa „10 lat Powiatowego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje

c.       I Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Zgorzelcu –
mgr Krystyna Gans, mgr Renata Rak

·           warsztaty dla nauczycieli – „Eksperyment w nauczaniu chemii; praca z uczniem zdolnym”, Renata Rak (LO w Zgorzelcu), Dorota Czarnecka (Gimnazjum
w Bogatyni)

·           warsztaty dla uczniów – „Eksperyment w dużej i małej skali” – Renata Rak (LO
w Zgorzelcu)

d.      28 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje – podsumowanie” dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Chronią i zdobią” – prof. Bogdan Szczygieł (PWr)

2)   „Miejsce i osiągnięcia naukowe Politechniki Wrocławskiej” – prof. dr hab. Jerzy Walendziewski (PWr)

3)   „Jak osiągnąć sukces?” – Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   „Chemiczny kameleon – rzecz o związkach kompleksowych” – Mateusz Bożejko, Edmund Pelc (Gimnazjum Sióstr Salezjanek we Wrocławiu)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      „Ekowarsztaty – Elektrownia Turów w Bogatyni i na pograniczu niemiecko-czeskim” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, mgr Danuta Mikulska (Gimnazjum
w Porajowie), mgr Dorota Czarnecka (Gimnazjum w Bogatyni), mgr Zofia Sochacka (Gimnazjum w Działoszynie)

f.        „Naukowy weekend w Dolinie Baryczy” – ekowarsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej ze szkół Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, dr Krystyna Kobel-Buys

g.       „Ekowarsztaty – rejs statkiem po Odrze”; badania fizykochemiczne wody rzeki Odry – dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

h.      Sesja Memorialno-Naukowa w Oratorium Marianum UWr i koncert słowno-muzyczny „Pro Memoria” w Sułowie poświęcone działalności naukowej na rzecz edukacji chemicznej śp. Natalii Wandy Skinder – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, dr Krystyna Chmieleńska, dr Jan Starosta

Wykłady:

1)   „Znaczenie rodziny w kształtowaniu człowieka” – prof. dr hab. Ludwika Sadowska (Uniwersytet Medyczny Wrocław)

2)   „Postawy moralno-etyczne kształcenia młodzieży” – mgr inż. Krystyna Piosik (Stowarzyszenie EKOS)

3)   „Wkład pracy w kształtowaniu wiedzy chemicznej” – mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

i.         Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Renaty Rak nauczyciela chemii w LO w Zgorzelcu.

Opracowała

 

Krystyna Gans

Historia sekcji dydaktycznej PTCh Wrocław

1.                   1975 r.           Powołanie Sekcji Dydaktycznej PTCh – prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska

2.                   1975 r.           Utworzenie Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu – prezes prof. Maria Wrońska, sekretarz dr Maria Cyfert, z-ca prezesa
dr Natalia Wanda Skinder

3.                   1979 r.           I Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Budowa materii” – dr Natalia Wanda Skinder

4.                   1981 r.           II Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Energetyka reakcji chemicznych” – dr Natalia Wanda Skinder

5.                   1983 r.           III Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Energetyka
i kataliza” – dr Natalia Wanda Skinder

6.                   1985 r.           IV Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Procesy redoks” – dr Natalia Wanda Skinder

7.                   1987 r.           V Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Ochrona środowiska w nauczaniu chemii” – dr Natalia Wanda Skinder

8.                   1988 r.           Sympozjum Dydaktyków Europejskiej Federacji Towarzystw Chemicznych
w Jabłonnie – dr Natalia Wanda Skinder

9.                   1989 r.           VI Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii w Karpaczu „Chemia
w życiu codziennymi” – dr Natalia Wanda Skinder

10.               1990 r.           Ustanowienie medalu imienia Jana Harabaszewskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie dydaktyki chemii lub za prace organizacyjne mające szczególne znaczenie dla edukacji chemicznej na wniosek dr Natalii Wandy Skinder

11.               1998 r.          

a.       15.09. – 16.09.1998 r. Zjazd PTCh we Wrocławiu:

Wykłady:

1)   „Aktualny stan reformy edukacji narodowej w Polsce”, prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM Poznań);

2)   „O absolutnej konieczności restrukturyzacji szkolnictwa, zwłaszcza wyższego
i nauki”, prof. dr hab. inż. Mirosław Soroka (PWr);

3)   „Optuję za dydaktyką alternatywną po reformie edukacji narodowej”, dr Natalia Wanda Skinder (SD PTCh Wrocław);

b.      konkurs i wystawa gazetek młodzieży licealnej z okazji 100-lecia odkrycia polonu
i radu;

c.       bal dydaktyków polskich.

12.               1999 r.

a.       Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie I” i „Problemy w chemii organicznej” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (WCDN Wrocław)

b.      Założenie 2 ścieżek edukacyjnych – dr Natalia Wanda Skinder:

·      prośrodowiskowa: Wrocław – Krzyki,

·      prozdrowotna: Wrocław – Śródmieście

c.       I Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Zagadnienia świadomości ekologicznej w naukach Jana Pawła II i przesłanki dla szkoły”, prof. dr hab. Teresa Grabińska, prof. dr hab. Mirosław Zabierowski (PWr),

2)   „Chemia jako przedmiot ogólnokształcący w edukacji u progu XXI wieku”,
dr Natalia Wanda Skinder (PTCh Wrocław),

3)   „Jeżdżę więc truję – ekologiczne aspekty motoryzacji w kształceniu”,
mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław),

4)   „Pilna potrzeba zmiany kultury oceniania u progu XXI wieku”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław),

5)   „Walory Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na ścieżkach przyrodniczych”,
mgr inż. Ewald Ranoszek (DZPK Wrocław).

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

13.               2000 r.

a.       Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie II” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław),

b.      II Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ochrona różnorodności biologicznej najpilniejszym zadaniem biologii XXI wieku”, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (UWr),

2)   „Blaski i cienie ery genomu”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław),

3)   „Wpływ prozdrowotnego nauczania chemii na samokształtowanie postawy prośrodowiskowej uczniów”, dr Natalia Wanda Skinder (PTCh Wrocław),

4)   „Walory przyrodniczo – krajoznawcze Doliny Baryczy. Szanse rozwoju turystyki”, mgr inż. Cezary Sierpiński (Nadleśnictwo Milicz)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

14.               2001 r.

a.       Międzyszkolne Sesje Naukowe:

1)   „Barwa i barwniki”, 9.03.2001 r., XI LO Wrocław, mgr Ewa Gojdź-Czupry,
mgr Krystyna Gans, mgr Małgorzata Rogowska

2)   „Metale ciężkie wokół nas”, 5.05.2001 r., X LO Wrocław, mgr Małgorzata Rogowska, mgr Ewa Gojdź-Czupry, mgr Krystyna Gans

3)   „Czysta energia – czysta woda”, 20.04.2001 r., statek Goplana we Wrocławiu,
mgr Krystyna Gans, mgr Krystyna Piosik, mgr Ewa Gojdź-Czupry

b.      Konwersatorium „Chemia, żywność, zdrowie III” – prowadzi mgr inż. Maria Wawrzyniak-Kulczyk (DODN Wrocław)

c.       I Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 16.02.2001 r.,
dr Natalia Wanda Skinder

Wykłady:

1)   „Anihilacja jako alternatywne źródło energii”, prof. dr hab. Henryk Chojnacki

2)   „Awans zawodowy nauczyciela w świetle prawa oświatowego”, mgr Wiesława Ludwiczyńska (Kuratorium Dolnośląskie)

d.      II Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 28.03.2001 r.,
dr Lucyna Kania (DODN Wrocław)

Wykłady:

1)   „Fitoterapia wczoraj i dziś”, prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr)

2)   „Metody aktywizujące w pedagogice grup”, dr Natalia Wanda Skinder (PWr)

e.      III Konwersatorium „Edukacja prośrodowiskowa i dydaktyczna”, 28.04.2001 r.,
mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Aerozole w powietrzu”, prof. dr hab. Zwoździak (PWr)

2)   „Ewaluacja zajęć dydaktycznych i potrzeb nauczania”, dr Lucyna Kania (DODN Wrocław)

3)   Sesja plakatowa „Metale ciężkie”

f.        III Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Przyrodoznawcze i humanistyczne przesłanki filozofii ekologicznej”, prof. dr hab. Krzysztof Łastowski (UAM Poznań)

2)   „Chemia ekologiczna – jeszcze nauka czy już kolekcjonerstwo?”, prof. dr hab. Paweł Kafarski (PWr)

3)   „Znaczenie lokalnych działań edukacyjnych w dobie globalizacji”, dr Lucyna Kania (DODN)

4)   „Rolnictwo ekologiczne a bioróżnorodność”, lek. weterynarii Janusz Jędrzejczak (EKOLAND Wrocław)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

15.               2002 r.           Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału PTCH – mgr Krystyna Gans

a.       IV Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Zmiany w środowisku przyrodniczym Śląska od XV do początku XX wieku”, prof. dr hab. Rościsław Żerelik (UWr)

2)   „Rolnictwo ekologiczne a ochrona różnorodności biologicznej”, dr inż. Roman Śniady (AR Wrocław)

3)   „Paliwa rzepakowe szansą polskiego rolnictwa”, mgr inż. Mariusz Olejnik (KZPRz Warszawa)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      Konwersatorium dla nauczycieli „Wpływ ekotoksyn na zdrowie”, Jelenia Góra,
dr Natalia Wanda Skinder

Wykłady:

1)   „Struktura chemiczna i pochodzenie ekotoksyn”

2)   „Metody ograniczenia szkodliwego wpływu ekotoksyn na zdrowie ludzkie”

3)   „Stężenia ekotoksyn na Dolnym Śląsku”

16.               2003 r.

a.       Konwersatorium PTCh „Chemia i zdrowie”, 24.05.2003 r., mgr Wiesława Ludwiczyńska

Wykłady:

1)   „Pochodne tlenu i azotu jako mediatory sygnalizacji wewnątrz
i zewnątrzkomórkowej”, dr Anna Marcinkowska (AM Wrocław)

2)   „Powierzchniowy rezonans plazmowy (SPR) i jego potencjalne zastosowanie
w diagnostyce medycznej”, dr Bożena Krotkiewska (AM Wrocław)

b.      V Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Człowiek w świetle kosmologii”, prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (UAM Poznań)

2)   „Przyroda jako przedmiotowy czynnik wychowania”, prof. Krystyna Chałas (KUL Lublin)

3)   „Rośliny jako naturalne bioreaktory do produkcji białek o znaczeniu biomedycznym”, doc. Marek Figlerowicz (PAN Poznań)

4)   „Regionalizm w świetle Unii Europejskiej”, mgr Jadwiga Miłkowska (UM Milicz)

5)   „Jestem Europejką”, mgr Bettina Harnischfeger (Pracze)

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

17.               2004 r.

a.       XLVII Zjazd PTCh we Wrocławiu; obrady Sekcji Dydaktyki: 15 – 16.09.2004 r. Odznaczenie Medalem im. Jana Harabaszewskiego mgr Ewy Czupry, nauczyciela chemii w XI LO we Wrocławiu

Wykłady:

1)   „Ocena podręczników szkolnych prowadzona przez komisję Polskiej Akademii Umiejętności”, prof. dr hab. Zofia Stasicka (UJ Kraków)

2)   „Standardy egzaminacyjne”, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski (PAN Warszawa)

3)   „Potrzeby szkolnictwa a działalność Zakładu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu”, prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM Poznań)

4)   „Matura 2005 – standardy wymagań”, dr Zofia Kluz (UJ Kraków)

5)   „Doping w sporcie”, prof. dr hab. Marek Mędraś (AWF Wrocław)

6)   „Suplementy żywnościowe (odżywki) w sporcie”, dr Małgorzata Słowińska-Lisowska (AWF Wrocław)

7)   „Rola multimediów w stymulowaniu myślenia twórczego na lekcjach chemii”, prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

8)   „Materia, cząsteczki, reakcje”, prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

9)   Ogólnopolska sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli

b.      50-ta Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

c.       Konkurs na gazetkę „Rok 2003 – rokiem Justusa von Liebiga czy rokiem chemii?” –
dr Natalia Wanda Skinder, dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

d.      VI Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Energia a środowisko” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ewolucja kosmosu i ewolucja prawd chemicznych”, prof. dr hab. Adam Jezierski (UWr)

2)   „Zasoby intelektualne i przyrodnicze szansą przyspieszonego rozwoju gospodarczego Polski”, prof. dr hab. Ryszard Kozłowski (Politechnika Krakowska)

3)   „Pojęcie energii w nauczaniu chemii i fizyki”, prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski (UWr)

4)   „Środki pomocowe w Unii Europejskiej na rzecz ekologii i ochrony środowiska”, mgr Zenon Tagowski (Urząd Marszałkowski Wrocław)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

18.               2005 r.

a.       VII Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Ekohumanizm a środowisko” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja Cywilizacji Życia i Miłości”, Lesław Michnowski (PAN Warszawa)

2)   „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż ich się śniło waszym filozofom – rzecz
o teoekologii”, Roman Rogowski (PWT Wrocław)

3)   „Żywność genetycznie modyfikowana”, Roman Śniady (DODR Wrocław)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      I i II Konferencja metodyczna dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego „Spotkanie z ciekawą chemią”, prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

19.               2006 r.

a.       VIII Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Chemia życia codziennego” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Z etyką na co dzień”, ks. prof. dr hab. Roman Rogowski (PWT Wrocław)

2)   „Od olejków do perfum czyli terapia zapachem”, prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr Wrocław)

3)   „Niezwykłe białka, które decydują o postrzeganiu zapachów”, dr hab. inż. Piotr Dobryszycki (PWr Wrocław)

4)   „Zrozumieć eksperyment chemiczny – zrozumieć życie” – prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      I Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           pokaz badań hydrologicznych na podstawie elementów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

20.               2007 r.

a.       IX Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” w Sułowie k/Milicza – „Ekoenergetyka – dziś i jutro, tendencje rozwoju” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Jak budzić ekologiczne sumienie” – mgr Magdalena Bajer (Rada Etyki Mediów Warszawa)

2)   „Czy promieniowanie jonizujące jest zawsze szkodliwe dla zdrowia?” – prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy)

3)   „Regionalne bezpieczeństwo energetyczne” – dr Andrzej Vogt (UWr)

4)   „Wykorzystanie energii słonecznej” – prof. dr hab. Florian Pruchnik (UWr)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      II Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów w pracowni komputerowej „Gry dydaktyczne z chemii”

21.               2008 r.           Ustanowienie przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego Medalu im. Zofii Matysikowej dla nauczyciela chemii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na wniosek prof. dr hab. Hanny Gulińskiej

a.       X Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” – „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na Politechnice Wrocławskiej” – prof. dr hab. Władysław Walkowiak (PWr)

2)   „Udział młodzieży w badaniach środowiska”, Agata Kozołup (XIV LO Wrocław)

3)   „Nowoczesne rozwiązania odpadów elektronicznych” – prof. dr hab. Włodzimierz Szczepaniak (PWr)

4)   „Biogaz – odnawialne źródła energii” – dr inż. Józef Cebula (PWr, PKE OD)

5)   „Stan środowiska w województwie dolnośląskim” – dr inż. Roman Śniady (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław)

6)   „Szanse rozwoju turystyki w Dolinie Baryczy” – mgr inż. Cezary Sierpiński (Stowarzyszenie Powiatów, Nadleśnictwo Milicz)

7)   „Dolina Baryczy – zagrożenia przyrodnicze i postulaty ochronne” – mgr Cezary Tajer (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Wrocław)

8)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      Konferencja naukowa „20 lat projektu Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej – podsumowanie” – dr inż. Tomasz Chemielewski, mgr Krystyna Gans

c.       I Wrocławski Konkurs Chemiczny „Chemik – Gimnazjalista” dla młodzieży gimnazjalnej Dolnego Śląska – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans,
mgr Jolanta Baldy

Wykłady:

1)   „Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” – prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

2)   „Koncepcje zmian podstawy programowej” – prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski i dr Krystyna Chmieleńska (UWr)

3)   zwiedzanie zakładów naukowych PWr i Muzeum Politechniki Wrocławskiej

4)   Pokaz eksperymentów chemicznych – koło naukowe ALLIN pod kierunkiem prof. Jadwigi Sołoducho (PWr)

d.      III Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów: „Pokaz badań hydrologicznych w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

·           Wystawa szkolnych projektów badawczych

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr inż. Krystyny Piosik nauczyciela chemii w Gimnazjum w Sułowie.

22.               2009 r.

a.       II Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Między chemią a muzyką” – prof. dr hab. Piotr Drożdżewski (PWr)

2)   „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego” – mgr Maria Gosławska (WSiP)

b.      IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli i uczniów: „Pokaz badań atmosfery i hydrosfery na podstawie elementów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE”

c.       Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Ilony Kocel nauczyciela chemii w I LO w Krotoszynie

23.               2010 r.

a.       III Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Co to jest nanofotonika? – prof. dr hab. Marek Samoć (PWr)

2)   „Czy metabolomika to diagnostyka medyczna przyszłości? – dr Piotr Młynarz (PWr)

3)   Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Eksperyment podstawą sukcesu każdego chemika” – prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM Poznań); pokaz eksperymentów „Chemia wokół nas” – dr Krystian Eitner (UAM Poznań)

b.      V Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli: „Jak zainteresować uczniów eksperymentem? –
mgr inż. Krystyna Piosik

c.       Podsumowanie projektu Młody Chemik Eksperymentuje – konferencja metodyczna dla nauczycieli „Eksperyment chemiczny podstawą sukcesu czyli chemia nie z tej ziemi” – prof. dr hab. Hanna Gulińska, Mateusz Stocki (UAM Poznań)

·           Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

d.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Bogusławy Jaz, nauczyciela chemii w Gimnazjum Nr 29 we Wrocławiu

24.               2011 r.

a.       IV Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „O bąbelkach i nie tylko w wodach butelkowanych” – prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (PWr)

2)   „Sztuczne bioczujniki a naturalne zmysły” – prof. dr hab. Piotr Dobryszycki (PWr)

b.      VI Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/ Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego; część matematyczno-przyrodnicza, przykłady z chemii na podstawie WSiP – mgr Maria Gosławska WSiP

·           Warsztaty dla uczniów:

o    „Rok 2011 – rokiem chemii”

o    „Współczesne wykorzystanie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie”

c.       I Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Krakowie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

Uczennica VII LO we Wrocławiu Maja Starostecka otrzymała I nagrodę za komunikat pt. „ W płomieniu czy prądem, czyli jak oznaczać sód i potas we krwi”.

d.      Konferencja naukowa „Młodzi Chemicy na Politechnice Wrocławskiej” w ramach obchodów Roku Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie – dr inż. Tomasz Chmielewski,
mgr Krystyna Gans; Muzeum Architektury we Wrocławiu

·           Wykład: „Na pograniczu biologii i chemii, czyli historyjki z morałem?” – prof. dr hab. Paweł Kafarski (PWr)

·           sesja posterowa uczniów i studentów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Zenona Mielczarka, nauczyciela chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu.

25.               2012 r.

a.       V Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Nanochemia – nauka przyszłości” – dr Piotr Młynarz (PWr)

2)   „Maria Skłodowska-Curie na tle epoki” – prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka (PWr)

b.      VII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Trening przed egzaminem gimnazjalnym z chemii na podstawie materiałów WSiP

·           Warsztaty dla uczniów „Elektroniczne zeszyty ćwiczeń z chemii na podstawie WSiP

c.       II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Lublinie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

Uczeń III LO we Wrocławiu Dawid Lewko otrzymał I nagrodę za komunikat pt. „Falowa natura światła jako przyczyna powstawania prążków interferencyjnych wykorzystywana w analizie chemicznej”.

d.      Konferencja naukowa „25 lat projektu Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

1)   Wykład: „Fakty i mity o botoksie” – prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (PWr)

2)   „Podsumowanie 25 lat zajęć laboratoryjnych z chemii na PWr” – mgr Krystyna Gans

3)   Uroczyste zasadzenie pamiątkowego drzewa na dziedzińcu Politechniki – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

4)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Stanisławy Dudek, nauczyciela chemii w Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu.

26.               2013 r.

a.       VI Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Chemia biologiczna” – dr Andrzej Drąg (PWr)

2)   „Wróżenie ze śliny, moczu, krwi – nowoczesna diagnostyka chemiczna – metabolomika” – dr hab. Piotr Młynarz (PWr)

3)   „Trening przed egzaminem gimnazjalnym: praca na platformie WSiPNet” –
mgr inż. Krystyna Piosik

b.      VIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli „Praca na platformie WSiPNet”

·           Warsztaty dla uczniów „Eksperyment w dużej i małej skali”

c.       III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików we Wrocławiu – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

d.      26 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” – podsumowanie – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykład:

1)   „Dzieje i formy tablicy Mendelejewa” – dr Jacek Wojaczyński (UWr)

2)   Uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia „25 lat projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej

3)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dr Ludmiły Szterenberg, nauczyciela chemii w XIV LO we Wrocławiu.

27.               2014 r.

a.       XI Sympozjum Naukowe w Sułowie k/Milicza – „Postawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „Chemik, fizyk, lekarz - trzy bratanki” – prof. Kazimierz Orzechowski (UWr)

2)   „Białka – spojrzenie z perspektywy lat” – prof. Piotr Dobryszycki (PWr)

3)   „Biologizacja fundamentem nowoczesnego rolnictwa” – mgr inż. Stanisław Kolbusz, Stowarzyszenie EKOSYSTEM Dziedzictwo Natury

4)   „Biologiczne metody rekultywacji wód powierzchniowych” – mgr inż. Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowiska Sp. z o.o.

5)   „Stawy Milickie – Kraina Niezwykłości” – Krystyna Mielnik, Milicz

6)   Sesja posterowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów

b.      VII Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” na PWr – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „O powstawaniu minerałów” – prof. Antoni Muszer (UWr)

2)   „Na pograniczu chemii i biologii – fakty i mity” – prof. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

3)   „Identyfikacja tworzyw sztucznych” – dr inż. Andrzej Puszyński (PWr)

4)   „Płaszczyzny współpracy między uczelnią a szkołami gimnazjalnymi” – mgr inż. Krystyna Piosik, Gimnazjum w Sułowie

c.       IX Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla nauczycieli – „Praca na platformie WSiP” – mgr inż. Krystyna Piosik

·           Warsztaty dla uczniów ze szkół powiatu milickiego – zadania laboratoryjne” – prof. dr hab. Leszek Rycerz (PWr), dr Krystyna Chmieleńska (UWr)

d.      27 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” – podsumowanie – dr inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Granice chemii, czyli o zajęciach chemika” – prof. dr hab. Ludwik Komorowski (PWr)

2)   „Miejsce i osiągnięcia naukowe Politechniki Wrocławskiej” – prof. Jerzy Walendziewski (PWr)

3)   „Jak osiągnąć sukces” – mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      IV Ogólnopolskie „Forum Młodych Chemików” w Warszawie – dr Krystyna Chmieleńska, mgr Krystyna Gans

f.        Konferencja Naukowa w Sułowie – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

Wykłady:

1)   „O powstawaniu minerałów” – dr inż. Magdalena Duchnowska (Instytut Górnictwa PWr)

2)   „Miedź w Chile” – dr inż. Tomasz Chmielewski (PWr)

3)   „Młody Chemik Eksperymentuje na PWr – efekty i korzyści dla uczestników” –
mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   „Nad stawami w Grabownicy i Stawnie” – dr Włodzimierz Ranoszek (ZPK Wrocław)

g.       Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Doroty Czarneckiej, nauczyciela chemii w Gimnazjum w Bogatyni.

28.               2015 r.

a.       VIII Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” – dr inż. Tomasz Chmielewski , mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Prawo powszechnego ciążenia” – doc. dr Krzysztof Rohleder (PWr)

2)    „Chemia w kosmetykach – czy jest groźna?” – dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, dr Jacek Wojaczyński, Akademia Młodych Odkrywców PWr

3)   „Czy nami rządzi chemia?” – prof. dr hab. Roman Gancarz (PWr)

b.      X Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik

·           warsztaty dla nauczycieli – „Postaw na słońce” – Anna Tyczyńska (Gimnazjum
w Sułowie)

·           warsztaty dla uczniów – „Chemia w kosmetykach” – dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, dr Jacek Wojaczyński, Akademia Młodych Odkrywców PWr

·           wystawa „10 lat Powiatowego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje

c.       I Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Zgorzelcu –
mgr Krystyna Gans, mgr Renata Rak

·           warsztaty dla nauczycieli – „Eksperyment w nauczaniu chemii; praca z uczniem zdolnym”, Renata Rak (LO w Zgorzelcu), Dorota Czarnecka (Gimnazjum
w Bogatyni)

·           warsztaty dla uczniów – „Eksperyment w dużej i małej skali” – Renata Rak (LO
w Zgorzelcu)

d.      28 edycja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje – podsumowanie” dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

Wykłady:

1)   „Chronią i zdobią” – prof. Bogdan Szczygieł (PWr)

2)   „Miejsce i osiągnięcia naukowe Politechniki Wrocławskiej” – prof. dr hab. Jerzy Walendziewski (PWr)

3)   „Jak osiągnąć sukces?” – Krystyna Gans (SD PTCH)

4)   „Chemiczny kameleon – rzecz o związkach kompleksowych” – Mateusz Bożejko, Edmund Pelc (Gimnazjum Sióstr Salezjanek we Wrocławiu)

5)   Sesja posterowa przygotowana przez uczniów

e.      „Ekowarsztaty – Elektrownia Turów w Bogatyni i na pograniczu niemiecko-czeskim” – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, mgr Danuta Mikulska (Gimnazjum
w Porajowie), mgr Dorota Czarnecka (Gimnazjum w Bogatyni), mgr Zofia Sochacka (Gimnazjum w Działoszynie)

f.        „Naukowy weekend w Dolinie Baryczy” – ekowarsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej ze szkół Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie –
mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, dr Krystyna Kobel-Buys

g.       „Ekowarsztaty – rejs statkiem po Odrze”; badania fizykochemiczne wody rzeki Odry – dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, mgr Krystyna Gans

h.      Sesja Memorialno-Naukowa w Oratorium Marianum UWr i koncert słowno-muzyczny „Pro Memoria” w Sułowie poświęcone działalności naukowej na rzecz edukacji chemicznej śp. Natalii Wandy Skinder – mgr Krystyna Gans, mgr inż. Krystyna Piosik, dr Krystyna Chmieleńska, dr Jan Starosta

Wykłady:

1)   „Znaczenie rodziny w kształtowaniu człowieka” – prof. dr hab. Ludwika Sadowska (Uniwersytet Medyczny Wrocław)

2)   „Postawy moralno-etyczne kształcenia młodzieży” – mgr inż. Krystyna Piosik (Stowarzyszenie EKOS)

3)   „Wkład pracy w kształtowaniu wiedzy chemicznej” – mgr Krystyna Gans (SD PTCH)

i.         Wyróżnienie Medalem im. Zofii Matysikowej przez Zarząd Główny Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mgr Renaty Rak nauczyciela chemii w LO w Zgorzelcu.

Opracowała

Krystyna Gans