Search

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniu 01.07.2016 roku

 

Sprawozdanie

z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniu 01.07.2016 roku

Walne Zgromadzenie Członków PTChem odbyło się w dniu 1 lipca o godz. 16.00 w Sali Dziekańskiej w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 40, Wrocław).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu Oddziału: dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska (Politechnika Wrocławska), – przewodnicząca, prof. Kazimierz Orzechowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Lucjan Jerzykiewicz (Uniwersytet Wrocławski), dr inż. Anna Gliszczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i mgr Krystyna Gans. 

Kwiatami przywitano honorowego członka PTChem, profesora Lucjana Soczyka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiedzenie rozpoczęła dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, która powitała wszystkich obecnych, a następnie otworzyła zebranie, na sekretarza proponując dr inż. Annę Gliszczyńską. Przewodnicząca przedstawiła krótko sylwetkę prof. dr. hab. Adama Jezierskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który następnie wygłosił wykład popularnonaukowy pt.: „Liczby przyrody i problem samoorganizacji”. Dr hab. E. Wojaczyńska podziękowała wykładowcy oraz władzom uczelni (dziekanom wydziałów chemicznych Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego) za sfinansowanie spotkania. Przybyłych powitał krótko prodziekan Wydziału Chemicznego PWr, prof. Piotr Młynarz. Następnie głos zabrał członek Zarządu Głównego PTChem, prof. Rafał Latajka, który przekazał informacje o przygotowaniach do jubileuszowego, 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku we Wrocławiu. Jako przewodniczących komitetu naukowego zaproponował prof. Kazimierę Wilk i prof. Pawła Kafarskiego. Prof. Latajka przypomniał ponadto, że w 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, a w roku 2019 będziemy obchodzić stulecie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Poinformował także, że Zarząd Główny podjął decyzję dotyczącą dalszego wydawania „Wiadomości Chemicznych” w formie drukowanej, natomast „Orbital” będzie ukazywać się jedynie w formie elektronicznej.

W następnym punkcie zebrania przewodnicząca wskazała na celowość uzupełnienia składu zarządu o dwie osoby. Przeprowadzeniem głosowania zajął się dr hab. Lucjan Jerzykiewicz. Zebrani jednomyślnie zaakceptowali zgłoszone z Sali propozycje członków komisji skrutacyjnej w osobach dr inż. Alicji Kluczyk, dr Marioli Kuczer i mgr Marty Czarneckiej. Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska zaproponowała kandydatury dr. hab. inż. Tomasza Olszewskiego oraz mgr Moniki Wawrzewskiej (oboje z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej) na nowych członków Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTChem. Przed przystąpieniem do głosowania głos zabrał prof. Lucjan Sobczyk, który podziękował za kwiaty i zorganizowanie spotkania. Zebrani przystąpili do głosowania. Na tym zebranie zakończono, a zgromadzeni wzięli udział w spotkaniu plenerowym połączonym z poczęstunkiem na tarasie budynku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTChem przedstawia się następująco:

dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska – przewodnicząca,

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr – wiceprzewodniczący,

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz – sekretarz,

dr inż. Anna Gliszczyńska – sekretarz,

dr hab. inż. Tomasz Olszewski – skarbnik,

mgr Krystyna Gans – członek zarządu,
mgr Monika Wawrzewska – członek zarządu