Search

 Sprawozdanie z działalności Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCh w roku 2016

Skład Zarządu Sekcji przedstawia się następująco:

do 15 września 2016 r.

Krystyna Gans – przewodnicząca

Alicja Kluczyk – Wydział Chemii UWr

Ilona Kocel – LO w Krotoszynie

Stanisława Dudek – Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu

Jan Starosta – PTChem W-w

od 15 września 2016r.:

Krystyna Gans – przewodnicząca

Iwona Rutkowska – Wydział Chemiczny PWr

Ilona Kocel – LO w Krotoszynie

Stanisława Dudek – Gimnazjum Nr 9 Wrocław

Dorota Czarnecka – Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

Zarząd Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTChem prowadził w roku 2016 następującą działalność:

1. Prowadził i nadal prowadzi zajęcia laboratoryjne z chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” dla uczniów gimnazjów i liceów z Wrocławia i regionu dolnośląskiego. 04 czerwca 2016 podsumowano 29 edycję tego projektu. W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyło w projekcie 55 uczniów z 15 szkół, w tym 7 liceów i 8 gimnazjów. Certyfikaty uczestnictwa w kursie wraz z oceną otrzymało łącznie 2043 uczniów.

2. Przygotował i przeprowadził 05 marca i 19 marca 2016r. 2-etapowy Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” dla uczniów zainteresowanych chemią na poziomie gimnazjalnym w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Udział wzięło 167 uczniów z 36 szkół oraz 38 nauczycieli-opiekunów. Konkurs ten został umieszczony w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, jako konkurs, którego laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

3. Przygotował i przeprowadził wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego oraz Wydziału Chemicznego PWr i Stowarzyszenia EKOS w dniu 26 stycznia 2016r. w LO w Zgorzelcu II Powiatowy Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów powiatu zgorzeleckiego.

4. Przygotował i przeprowadził wraz z Gimnazjum w Sułowie i Stowarzyszeniem „EKOS” w dniu 17 lutego 2016 roku XI Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza. W ramach Konkursu przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli „ Płaszczyzny współpracy między uczelnią a szkołą”, pod kierunkiem mgr inż. Krystyny Piosik, Gimnazjum w Sułowie oraz warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych „Gry dydaktyczne jako forma aktywności uczniów”.

5. Sprawował opiekę merytoryczną i uczestniczył wraz z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce w konferencji podsumowującej projekt MCE 04 czerwca 2016r.

Uczniowie przygotowali postery naukowe, które były prezentowane na sesji posterowej podczas konferencji.

6. Zorganizował wycieczkę dydaktyczną 17-18 maja 2016r. do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Otwocka dla 50 osób tj: uczniów wyróżniających się w projekcie „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie brali udział w wykładach wygłoszonych przez prof. Ludwika Dobrzyńskiego i prof. Ewę Droste na temat energetyki jądrowej i zwiedzali reaktor atomowy „Maria”.

7. Zorganizował konferencje metodyczne dla nauczycieli chemii z Wrocławia i Dolnego Śląska. W czasie konferencji odbywały się prezentacje multimedialne i sesje posterowe przygotowane przez wyróżniających się uczniów oraz wykłady zaproszonych gości:

- 05.03.2016r. „Ścieżki młodego naukowca – jak osiągnąć marzenie już dziś?”, inż. Mikołaj Janicki z Wydziału Chemicznego PWr; „O osiągnięciach uczniów zdolnych” mgr Krystyna Piosik Gimnazjum w Sułowie, mgr Dorota Czarnecka Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

- 19.03.2016r. „Żywność funkcjonalna i nutraceutyki na bazie surowca jajczarskiego”, prof. Tadeusz Trziszka i dr inż. Maciej Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

- 04.06.2016r. „Chirurgia XXI wieku – robot chirurgiczny da Vinci”, prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, „Rola i znaczenie projektu Młody Chemik Eksperymentuje dla uczelni – kontynuacja dobrych relacji ze środowiskiem nauczycielskim wszystkich stopni kształcenia”, dziekan-elekt dr hab. inż. Piotr Rutkowski.

8. Zorganizował warsztaty badawcze w plenerze – Centrum Wiedzy o Wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu dla 70 uczestników projektu MCE i ich opiekunów w dniu 14.05.2016r.

9. Zorganizował warsztaty edukacyjne w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy 29.06.2016 r. „Ewaluacja 29. Edycji projektu Młody Chemik Eksperymentuje” dla pracowników naukowych uczelni, nauczycieli, zaproszonych gości. W programie: Ścieżka przyrodnicza „Ptasi trakt”, spacer na ścieżce przyrodniczej „Muzyczne rytmy nad stawami Grabownicy”, dyskusja merytoryczna: „Innowacje w nauczaniu chemii, „Wiedza i umiejętności – korzyści i osiągnięcia uczniów w projekcie Młody Chemik Eksperymentuje”

10. Współpracował w przygotowaniu uczniów i uczestniczył w V Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików w Gdańsku w dniach 8 – 11 września 2016r. Podczas konferencji 10 uczniów pod opieką 2 opiekunów zaprezentowało 1 komunikat i 5 posterów naukowych.

11. Zorganizował Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego oddziału PTCHem upływającej kadencji i Wybory do Zarządu SD PTCHem w dniu 15 września 2016r.

12. Zorganizował i ogłosił Ogólnopolski Konkurs Filmowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej – Curie w nauce i w życiu codziennym”. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas 60 Zjazdu PTCHem.

13. Uczestniczył w pracach I. i II. Etapu Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej dla uczniów województw dolnośląskiego i opolskiego.

14. Brał udział w Zjazdach PTChem

- Poznań 2016r.; rekomendował do wyróżnienia im. Zofii Matysikowej nauczycielkę chemii w Gimnazjum Salezjańskim i Gimnazjum Sióstr Salezjanek we Wrocławiu mgr Annę Wolną.

15. Brał udział w Konferencji Regionalnej – XIII edycja, 2 grudnia 2016 pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”, temat przewodni: „O potrzebie innowacyjnego kształcenia uczniów i studentów” zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

16. Współpracował i nadal współpracuje z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Dolnośląski w ramach projektu edukacyjnego „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii” przygotowując pokazy eksperymentów chemicznych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Wrocławia i miejscowości regionu dolnośląskiego: Prusic i Sułowa.

17. Współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy organizacji Wszechnicy Chemicznej dla nauczycieli i uczniów szkół dolnośląskich.

18. Współpracuje z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszeniem „EKOS” przy organizacji i prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z chemii w ramach projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz konferencji metodycznych dla nauczycieli.

19. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przy organizacji Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT

20. Współpracuje ze szkołami na różnych poziomach (podstawowym, gimnazjalnym, licealnym) i prowadzi konsultacje metodyczne dla nauczycieli.

21. Dba o wizerunek medialny Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTChem poprzez przekazywanie informacji na stronach internetowych PWr, EKOS oraz czasopisma „Orbital”.

Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii

Wrocławskiego Oddziału PTChem

Krystyna Gans